Стратешки партнер - HP Enterprise

Created by milko.popov on 11.01.2012
Printer-friendly versionSend by email

Долгогодишното стратешко партнерство, искуството и експертизата, во го етаблираат Неоком АД високо на листата на HP Enterprise партнери како еден неколкуте PLATINUM партнери во регионот.